Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2018-07-05T14:15:06+00:00

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst van opdracht tussen Mosa Advocaten en cliënt, voor zover hiervan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

3. Indien de wijziging of aanvulling van een opdracht financiële gevolgen heeft, zal Mosa Advocaten cliënt hierover tevoren inlichten.

4. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.

5. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. In dit geval wordt het honorarium berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mosa Advocaten, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7. Kostenramingen en honorariumafspraken zijn exclusief omzetbelasting en kantoorkosten.

8. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met verschotten en/of declaraties van na overleg met cliënt ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan cliënt in rekening gebracht, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9. Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Mosa Advocaten aan te wijzen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.

10. Indien cliënt niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is Mosa Advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd cliënt, nadat hij cliënt ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele voldoening de wettelijke (handels) rente en buitengerechtelijk incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen.

11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

12. Ten aanzien van gefinancierde rechtshulp door de Raad voor Rechtsbijstand.

a. Bij het verlenen van een opdracht verplicht cliënt zich om, indien aanspraak wordt gemaakt op gefinancierde rechtshulp, alle voor deze aanvraag benodigde gegevens in te leveren voorafgaande aan de te verlenen rechtsbijstand.

b. Voor alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging, is door cliënt een voorschot verschuldigd. Het verlopen van termijnen komt voor rekening van cliënt, indien door cliënt niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij – na afgifte van de toevoeging- de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten (zoals o.a. griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels) zijn voldaan.

c. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van cliënt tot het moment, waarop de Raad voor Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke definitieve toevoeging zal hebben afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden voor rekening van cliënt tot de datum van ingang van de toevoeging.

d. Indien de Raad voor Rechtsbijstand de verleende toevoeging na beëindiging van de zaak intrekt, wordt voor de gewerkte uren alsnog het uurtarief in rekening gebracht.

13. Het kantoor is gerechtigd, zonder voorafgaande mededeling aan de cliënt, melding te doen aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van eventueel daarvoor in aanmerking komende handelingen die ter kennis van het kantoor komen. De cliënt geeft daartoe bij het geven van de overeenkomst van de opdracht aan het kantoor de door het kantoor gewenste kopie van identiteitspapieren (paspoort, rijbewijs, gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister).

14. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door bij Mosa Advocaten werkzame advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Mosa Advocaten in verband met die verzekering draagt.

15. Indien een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16. Op elke overeenkomst tussen Mosa Advocaten en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

17. Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter / Geschillencommissie Advocatuur waarbij Mosa Advocaten is aangesloten. Klachten dienen eerst te worden behandeld volgens de klachtenregeling van Mosa Advocaten, alvorens te worden voorgelegd aan de rechter dan wel Geschillencommissie.